बंद करे

पटवार वृत

क्रम संख्या पटवार वृत
01 बसन्तपुर
02 शकरोड़ी
03 सुन्नी
04 रेवग
05 जूणी
06 घैणी
07 चेवड़ी
08 खटनोल
09 बैरटी
10 देवला
11 देवठी
12 आनन्दपुर
13 कोट
14 रंघाव
15 कसुम्पटी
16 व्योलिया
17 बढई
18 जलैल
19 नेरी
20 थड़ी
21 सीपुर
22 ढली
23 मूलकोटी
24 मशोबरा
25 धगोग
26 केलटी
27 संजोली
28 भौंट
29 बल्दंया
30 दरभोग
31 मुन्डाघाट
32 नालदेहरा
33 गनेवग
34 चनोग
35 पडेच
36 धमून
37 पनेश
38 कण्डा
39 टुटु
40 रामपुरी
41 चायली
42 भरोई
43 स्टेशन वार्ड बड़ा शिमला
44 स्टेशन वार्ड़ छोटा शिमला
45 सन्जौली
46 खलीनी
47 टूटीकण्डी
48 कैथू
49 बालूगंज
50 बाजार वार्ड बड़ा शिमला
51 घड़ोत
52 जुऩ्गा
53 भड़ेच
54 जनेड़ घाट
55 डुबलू
56 पिरन
57 कोटी
58 शड़ी
59 कलीण्ड
60 मत्याना
61 शिलारू
62 लाफू
63 महौरी
64 केलवी
65 धारकन्दरू
66 भराणा
67 धर्मपुर
68 मुन्डु
69 बलग
70 टियाली
71 धरेच
72 ददास
73 चियोग
74 नहौल
75 धमान्दरी
76 फागु
77 रहीघाट
78 बासा ठियोग
79 मझार
80 चिखड़
81 देवरीघाट
82 सन्धू
83 क्यार
84 सैन्ज
85 जैस
86 कुमारसैन
87 जार
88 कोटीघाट
89 कांगल
90 बनाहर
91 कोटला
92 शिवान
93 बड़ागांव
94 धाला
95 मलैण्डी
96 कचेडी
97 खुन्नी पनोली
98 बगलती
99 शोली
100 जतराल
101 जाहू
102 खडाहण
103 पुनन
104 थाना ननखडी
105 कलमोग ढारण
106 लैलण
107 ़बडाच (नयनगड)
108 खमाडी
109 मझेवटी
110 देलठ
111 थैली चख्टी
112 मझोली
113 लवाना सदाना
114 चण्डी-ब्रान्ड़ा
115 क्याओ
116 सरपारा
117 गानवी
118 डान्सा
119 लाडसा
120 धार
121 कुमसू
122 निरथ
123 दवाडा
124 दत्तनगर
125 मझेवली
126 धार-गौरा
127 झाखडी
128 शिगला
129 गोपालपुर
130 रचोली
131 रामपुर टाउन
132 दोफदा
133 बरासली
134 बच्छूंछ
135 गावणा
136 रोहडू
137 जखार
138 सिमोली
139 कुटाड़ा
140 पारसा
141 करासा
142 लोअरकोटी
143 मेलठी
144 तन्दाली
145 मण्ड़ारली
146 शील
147 गंगटोली
148 अढ़ाल
149 खंगटेहड़ी
150 कुई
151 समरकोट
152 भमनोली
153 भलून
154 टिक्कर
155 पुजारली-4
156 कुठाड़ी
157 कशैणी
158 पुजारली-3
159 बदशाल
160 रतनाड़ी
161 कलवोग
162 क्यारवी
163 रामनगर
164 रावलाक्यार
165 हिमरी
166 गुम्मा
167 बखौल
168 प्रेमनगर
169 बाग
170 गरावग
171 पडशाल
172 थरोला
173 खनेटी
174 क्यारी
175 पनोग
176 पुड़ग
177 ननाहर
178 देवत
179 मकड़ोग
180 मड़ावग
181 माटल
182 बम्टा
183 झीना
184 सरी
185 पुलवाहल
186 सरांह
187 नकौड़ा पुल
188 चौपाल
189 खगना
190 चडोली
191 कुलग
192 धारचान्दना
193 मालत
194 गौंठ
195 भालू
196 कुपवी
197 पोड़ीया
198 मधाना
199 थरोच
200 भराणू
201 रूसलाह
202 ईड़ा
203 टिक्करी
204 किरण
205 नेरवा
206 बौहराड़
207 केदी
208 अन्तरावली
209 गुम्मा
210 मिहाना
211 पराली
212 शिली
213 मंढोल
214 खड़ापत्थर
215 पौटा
216 पटसारी
217 झगटान
218 मांदल
219 ढाडीघुन्सा
220 शिलगांव
221 सरस्वतीनगर
222 अंटी
223 कुड्डू
224 झालटा
225 पन्दरानू
226 देवीधार
227 थाना
228 जांगला
229 कलोटी
230 ईलाका क्याणी
231 मसली
232 खशधार
233 टिक्करी
234 धमवाड़ी
235 चढ़गाँव
236 गाँवसारी
237 क्वार
238 डोडरा
239 जाखा
240 हलोग
241 बठमाणा
242 बझोल
243 घण्डल
244 तून
245 मान्दरी
246 पाहल
247 कठियाणा
248 मायली
249 कोहबाग
250 सोहल
251 चनावग
252 बलघार
253 बागडी
254 घु्न्ड
255 बगैण
256 जनाहन
257 नेरी
258 घोडना
259 कुठार
260 बासाधार
261 मधावनी
262 नारकडा
263 जदू़्न
264 जरोल
265 कोटगढ
266 किरटी
267 शमाथला
268 भुट्टी
269 करयाली
270 ओगली
271 बनूना
272 सैंज
273 धरोगड़ा
274 देवठी
275 मुनीश-वाहली
276 नरैण
277 तकलेच
278 बाहली
279 कुहल पटैना
280 दरकाली
281 काशापाट
282 किन्नू
283 त्यावल (ज्यूरी)
284 सराहन
285 शाहधार