Collectorate

Name Designation Phone(o) Mobile
Sh. Amit Kashayp DC Shimla 0177-2655988 9418500005
Smt. Prabha Rajeev ADM(LO) 0177-2657005 9418555998
Mrs. Debasweta Bainik ADC 0177-2657003 9459361190
Sh. G.C. Negi ADM(P) 0177-2653436 9418499992
Sh. Manjeet Sharma DRO 0177-2657013 9418120005
Sh. Saleem Azam DD Cum PO DRDA 0177-2657015 ————–
Nishant Thakur AC to DC 0177-2657011 9459911011