Collectorate

Name Designation Phone(o) Mobile
Sh. Rajeshwar Goel DC Shimla 0177-2655988 ———-
Smt. Prabha Rajeev ADM(LO) 0177-2657005 9418555998
Mrs. Debasweta Bainik ADC 0177-2657003 9459361190
Sh. Naresh Thakur ADM(P) 0177-2653436 94180-03325
Sh. Manjeet Sharma DRO 0177-2657013 9418120005
Sh. Sanjay Bhagwati DD Cum PO DRDA 0177-2657015 ————–
Sh. Nishant Thakur AC to DC 0177-2657011 9459911011