Close

Subdivisions & Blocks

Sub-Divisions
Name Designation Phone(O) Mobile
Niraj Chandla SDM Shimla(Urban) 0177-2657007 9418785085
Neeraj Gupta SDM Shimla(Rural) 0177-2657009 9418181160
Krishan Kumar Sharma SDM Theog 0178-3238502 7018021809
Narender Chauhan SDM Rampur 0178-2233002 9459878383
Babu Ram Sharma SDM Rohru 0178-1240009 9418069810
Anil Chauhan SDM Chopal 0178-3260014 NA
Ratti Ram SDM Dodra-Kwar 0178-1272016 NA
Chetna Khadwal SDM Kumarsain 0178-2241111 NA
Blocks
Name Designation Phone(O) Mobile
Sh. Beli Ram Verma BDO Mashoobra 0177-2740248 9459092404
Sh. Hitender Sharma BDO Basantpur 0177-2784533 NA
Sh. Inder Singh Tekta (Additional Charge) BDO Theog 0177-3237210 9418148110
Sh. Kameshwar Chauhan BDO Nankhari 0177-2225606 9816099026
Sh. Keemat Kapoor BDO Rampur 0178-3233025 9418654847
Kalyani Gupta Jubbal Kotkhai 0178-1252024 8894162354
Sh. Arvind Kumar Guleria BDO Chopal 0178-3260024 9418148110
Mrs. Markhani Devi BDO Narkanda 0178-2242428 9418475562
Sh. P L Negi BDO Rohru 0178-1840037 8988041202
Sh.Roshan Lal BDO Chauhara 0177-2748533 9816390056
Sh. Ratti Ram Dodra-Kwar(Sub-Block) 0178-272016 NA