Subdivisions & Blocks

Sub-Divisions
Name Designation Phone(O) Mobile
Niraj Chandla SDM Shimla(Urban) 0177-2657007 9418785085
Neeraj Gupta SDM Shimla(Rural) 0177-2657009 9418181160
Mohan Dutt Sharma SDM Theog 0178-3238502 9418042880
Narender Chauhan SDM Rampur 0178-2233002 9459878383
Babu Ram Sharma SDM Rohru 0178-1240009 9418069810
Mukesh Repaswal,IAS SDM Chopal 0178-3260014 8800737704
Ratti Ram SDM Dodra-Kwar 0178-1272016 ————
Chetna Khadwal SDM Kumarsain 0178-2241111 ——
Blocks
Name Designation Phone(O) Mobile
Beli Ram Verma BDO Mashoobra 0177-2740248 9459092404
Sh. Hitender Sharma BDO Basantpur 0177-2784533 ———–
Partap Chauhan BDO Theog 0177-3237210 9418547048
Kameshwar Chauhan BDO Nankhari 0177-2225606 9816099026
Keemat Kapoor BDO Rampur 0178-3233025 9418654847
Sh. Satpal BDO Jubbal Kotkhai 0178-1252024 ———
Roshan Lal BDO Chopal 0178-3260024 9418108536
Smt. Mrikna Devi BDO Narkanda 0178-2242428 7018189327
Harsh Amrinder Singh BDO Rohru 0178-1840037 8988041202
Vijay Kant Negi BDO Chauhara 0177-2748533 9459093001
Ratti Ram Dodra-Kwar(Sub-Block) 0178-272016 ————-