Close

Subdivisions & Blocks

Sub-Divisions
Name Designation Phone(O) Mobile
Niraj Chandla SDM Shimla(Urban) 0177-2657007 9418785085
Anil Sharma SDM Shimla(Rural) 0177-2657009 9418027775
Mohan Dutt Sharma SDM Theog 0178-3238502 9418042880
Nipun Jindal SDM Rampur 0178-2233002 9780042438
Babu Ram Sharma SDM Rohru 0178-1240009 9418069810
Mukesh Repaswal,IAS SDM Chopal 0178-3260014 8800737704
——- SDM Dodra-Kwar 0178-1272001 ——-
Neeraj Gupta SDM kumarsain 01781272001 9418181160
Blocks
Name Designation Phone(O) Mobile
Latika Sehjpal BDO Mashoobra 0177-2740248 8894162359
Shanti Chauhan BDO Basantpur 0177-2784533 8219715168
Ramlal Chauhan BDO Theog 0177-3237210 9816026031
Kameshwar Chauhan BDO Nankhari 0177-2225606 9816099026
Pradeep Chuhan BDO Rampur 0178-3233025 ——
Hitender Sharma BDO Jubbal Kotkhai 0178-1252024 9459211137
Roshan Lal BDO Chopal 0178-3260024 9418108536
Poonam BDO Narkanda 0178-2242428 9459277772
Harsh Amrinder Singh BDO Rohru 0178-1840037 8988041202
Vijay Kant Negi BDO Chauhara 0177-2748533 9459093001
Ravi Saxena(NT) Dodra-Kwar(Sub-Block) 0178-272016 9418283852