Close

Subdivisions & Blocks

Sub-Divisions
Name Designation Phone(O) Mobile
Niraj Chandla SDM Shimla(Urban) 0177-2657007 9418785085
Neeraj Gupta SDM Shimla(Rural) 0177-2657009 9418181160
Mohan Dutt Sharma SDM Theog 0178-3238502 9418042880
Narender Chauhan SDM Rampur 0178-2233002 9459878383
Babu Ram Sharma SDM Rohru 0178-1240009 9418069810
Mukesh Repaswal,IAS SDM Chopal 0178-3260014 8800737704
Babu Ram Sharma(Addl. Charge SDM Rohru) SDM Dodra-Kwar 0178-1272001 9418069810
Rajinder Thakur SDM Kumarsain 01781272001 ——
Blocks
Name Designation Phone(O) Mobile
Beli Ram Verma BDO Mashoobra 0177-2740248 9459092404
———- BDO Basantpur 0177-2784533 ———-
Partap Chauhan BDO Theog 0177-3237210 9418547048
Kameshwar Chauhan BDO Nankhari 0177-2225606 9816099026
Keemat Kapoor BDO Rampur 0178-3233025 9418654847
Hitender Sharma BDO Jubbal Kotkhai 0178-1252024 9459211137
Roshan Lal BDO Chopal 0178-3260024 9418108536
Poonam BDO Narkanda 0178-2242428 9459277772
Harsh Amrinder Singh BDO Rohru 0178-1840037 8988041202
Vijay Kant Negi BDO Chauhara 0177-2748533 9459093001
Babu Ram Sharma(Add. Charge) Dodra-Kwar(Sub-Block) 0178-272016 9418283852