Close

Tehsils

Tehsil
Sr. No. Tehsildar/Naib-Tehsildar Name of Tehsil
01 Sh. Sanjeev Gupta(01772651201)/Sh. Mehar Chand Verma(01772651201) Shimla Urban
02 Sh. Harish Kumar(01772002203)/Sh. Hira Lal Ghezta(01772651202) Shimla Rural
03 ——/Sh. Raghuvir Singh(01783260039) Chopal
04 Sh. Vipin Thakur(01782233003)/Sh. Deva Nand(01782233003) Rampur
05 Sh. Neelaksh Sharma(01781240088)/Sh. Narain Singh Rohru
06 Sh. Narain Singh Verma(01783238242)/Sh. Anil Sood(01783238242) Theog
07 ——/Sh. Rishabh Additional Charge (Naib-Tehsildar Nerwa)(0178327092) Kupvi
08 Sh. Rajesh Verma(01772786625)/Sh. Dev Pal(01772786625) Sunni
09 Sh. Atma Ram Negi(01782240033)/Sh. Lekh Ram Kashyap(01782240033) Kumarsain
10 ——/——- Dodra-Kwar
11 Sh. Ravesh Chandel(01783255368)/Sh. Vipin Verma(01783255368) Kotkhai
12 Sh. Kashmir Singh(01781252014)/———— Jubbal
13 Sh. Multan Singh Banyal(01781277232)/Sh. Balraj Negi(01781277232) Chirgaon
14 ——/Sh. Rishabh(01783264386) Nerwa
15 Mrs. Veena Thakur(01782225625)/——- Nankhari
Sub-Tehsil
Sr. No. Tehsildar/Naib-Tehsildar Name of Sub-Tehsil’s
01 ——/Sh. Pyare Lal Sharma(01781233547) Tikkar
02 ——/Sh. Balkrishan(01772752520) Junga
03 ——/Sh. Roshan Lal(01772790909) Dhami
04 ——/Sh. Ravi Kant(01783231150) Deha
05 ——/Sh. Pradeep Kumar(01782222322) Kotgarh
06 ——/Sh. Diwan Singh Taklech
07 ——/Sh. Karam Singh Jalog
08 ——/Sh. Prem Prakash Sarah
09 ——/Sh. Basant Thakur Jangla
10 ——/Sh. Ram Dutt Saraswati Nagar