Close

Tehsils

Tehsil
Sr. No. Tehsildar/Naib-Tehsildar Contact No. Name of Tehsil E-Mail
01 Sh. Sumedh Sharma /Sh. Hira Chand Manta 0177-2651203 Shimla Urban teh-shi-urban-hp[at]gov[dot]in
02 Sh. Sanjeev Gupta/Sh. Gopal Chand Mukhia 01772651203 Shimla Rural teh-shi-Rural-hp[at]gov[dot]in
03 Sh. Umesh Sharma/Sh. Om Pal 01783260039 Chopal teh-shi-cho-hp[at]gov[dot]in
04 Sh. Jai Chand./Vacant 01782233003 Rampur teh-shi-ram-hp[at]gov[dot]in
05 Sh. Varun Gulati/Sh. Pradeep Mehta 01781240088 Rohru teh-shi-roh-hp[at]gov[dot]in
06 Sh. Rishabh Sharma /Sh. Rameshwar Dev Sharma 01783238242 Theog teh-shi-thg-hp[at]gov[dot]in
07 Sh. Rajender Singh/Sh. Ranjeet Singh 01783-270292 Kupvi teh-shi-kup-hp[at]gov[dot]in
08 Sh. Sunil Chauhan/Sh. Salim Mohd. 01772786625 Sunni teh-shi-sun-hp[at]gov[dot]in
09 Dr. Kanchan Devi/Sh. Bansi Ram 01782240033 Kumarsain teh-shi-kum-hp[at]gov[dot]in
10 NA  /Sh. Jai Krishan 94180-92546 Dodra-Kwar teh-shi-dod-hp[at]gov[dot]in
11 Sh. Kailash Kaundal/Sh. Khem Verma 01783255368 Kotkhai teh-shi-kot-hp[at]gov[dot]in
12 Lekh raj Kashyap/Mr Malak Ram 01781252014 Jubbal teh-shi-jub-hp[at]gov[dot]in
13 Prem Sarita/  Sh. Sourabh Dhiman 01781277232 Chirgaon teh-shi-chir-hp[at]gov[dot]in
14 Sh. Jaspal Singh/Vacant 01783264386 Nerwa teh-shi-ner-hp[at]gov[dot]in
15 Gurmeet Negi/Vacant 01782225625 Nankhari teh-shi-nan-hp[at]gov[dot]in
16 Vacant/Ramesh Kumar 01781-233547 Tikkar teh-shi-tik-hp[at]gov[dot]in
17  Sh. H.L. Ghezta/Sh. Lalit Kumar 0177-2752520 Junga nt-shi-jung-hp[at]gov[dot]in

 

Sub-Tehsil
Sr. No. Naib-Tehsildar Contact No. Name of Sub-Tehsil’s E-Mail
01 Sh. Praveen Kumar 01772790909 Dhami nt-shi-dha-hp[at]gov[dot]in
02 Sh. Deepak Sood 01783231150 Deha nt-shi-deh-hp[at]gov[dot]in
03 Sh. Anil Rana 01782222322 Kotgarh nt-shi-kot-hp[at]gov[dot]in
04 Sh. Naresh Kumar Taklech nt-shi-tak-hp[at]gov[dot]in
05 Dalip Singh Verma —- Jalog nt-shi-jal-hp[at]gov[dot]in
06 Sh. Ashok 7018132996 Sarahan nt-shi-sar-hp[at]gov[dot]in
08 Sh. Ram Sain Jangla nt-shi-jng-hp[at]gov[dot]in
07 Sh. Bhim Singh Negi 9418141574 Saraswati Nagar nt-shi-sn-hp[at]gov[dot]in
08 Sh. Ranjeet 9418458630 Kalbog ——